Kliničke validacije

Microlife mjerači krvnog pritiska – kvalitet mjerenja u skladu sa najvišim standardima

Šta su kliničke validacije mjerača za pritisak?

Mjerači krvnog pritiska moraju biti klinički validirani pre puštanja u prodaju. Kliničke validacije potvrđuju tačnost mjerenja aparata i testovi se obavljaju na odabranim ispitanicima koji ispunjavaju određene kriterijume (klasifikacija krvnog pritiska, starost, pol, već postojeće bolesti, itd).

Postoje kvalitativne i kvantitativne razlike među različitim postojećim validacionim metodama. Stoga, kada birate mjerač krvnog pritiska, obavezno pitajte u kojoj mjeri je „klinički validiran“. Validacija mjerača krvnog pritiska je standardni zahtev, ali važnije je u kojoj mjeri je aparat „klinički validiran“.

Osnovne validacije

Osnovne validacije se obavljaju na grupi ispitanika koji predstavljaju “prosječnu populaciju bez dijagnostifikovanih oboljenja”. Što je veći broj ispitanika, validacioni testovi su pouzadniji i statistički značajniji. Na primer, osnovne validacije se mogu sprovoditi u skladu sa test protokolima sledećih institucija:

protokoli-validacija

*postoje razlike među test protokolima za različite institucije; na primer u pogledu veličine grupe koja se testira.

Još jedna razlika ogleda se u opsegu vrednosti krvnog pritiska u okviru kog se ispitivanje vrši: Opseg krvnog pritiska u kome se ispituje tačnost merača krvnog pritiska testiraju razlikuje se u zavisnosti od primenjenog protokola (vidi grafikon). Što je širi opseg, to je bolje testirana pouzdanost aparata kod ekstremno niskih i ekstremno visokih vrednosti.

Validacije u specijalnim grupama pacijenata

Zbog tehnike koju koriste automatski oscilometrijski merači krvnog pritiska, oni mogu biti neprecizni kada se koriste u takozvanim specijalnim grupama pacijenata. Ovo može dovesti do toga da aparat koji je validiran u populaciji „prosečnih ispitanika“ nije dovoljno precizan kada se koristi tokom trudnoće ili kod dece, kod dijabetičara ili starijih pacijenata. Ovo može imati ozbiljne kliničke posledice. Stoga, stručnjaci preporučuju da merači pritiska koji se koriste u specijalnim grupama pacijenata moraju biti validirani za te grupe. Microlife aparati za merenje krvnog pritiska prošli su nekoliko veoma zahtevnih validacija te mogu biti preporučeni sledećim specijalnim grupama pacijenata: